Råd fra ImF og ImF Rogaland av 4.januar 2021 angående møtevirksomhet

Vi hilser alle våre misjonsvenner et godt nytt år, og i og med at vaksinasjon av befolkningen har startet, er det grunnlag for optimisme med tanke på normalisering av møtevirksomheten i forsamlinger og lag. Imidlertid har regjeringen kommet med nye forskrifter av 3.januar, gjeldende fram til 18.januar. Etter at det slås fast at maksimalt fem personer kan samles i private sammenkomster utenfor eget hjem, nevner det nye regelverket følgende: «Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.» Så føyes det til: «De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses» (våre uthevinger).  Noe er altså regler og noe er anbefalinger/råd.

Møtevirksomhet i ImF

Ut fra de signaler som er gitt, anbefaler vi at alle fysiske møter/samlinger i ImF innstilles fram til 18. januar, og oppfordrer alle til å gjøre disse møtene digitale dersom det er mulig. Selv om det åpnes for muligheten for å samle inntil ti personer på livssynssamlinger, anbefaler regjeringen at disse utsettes eller avlyses da disse ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Vi anbefaler derfor det samme i ImF. Vi vil komme med oppdatert råd før utgangen av perioden. I tilfeller der en har planlagt å bruke talere/ressurser fra kretsen eller ImF sentralt, bør en prøve å utsette arrangement, ikke avlyse.

Barn og unge rammes hardest, og vi oppfordrer derfor særlig til gjennomtenkning og kreativitet for å lage digitale tilbud for disse. Lovverket nevner at «ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede». Det bør derfor ligge godt til rette for opptak/sending av digitale samlinger i forsvarlige rammer. Hver fredag formiddag vil sambåndet.no ha en oppdatert liste over åpne digitale samlinger i helgen, etter innspill fra kretsene.

Hjemmekontor

Vi anbefaler at alle ansatte som har mulighet for det, skal ha hjemmekontor frem til 18. januar. Arbeidsrelaterte møter som avdelingsmøter og lignende, avvikles digitalt.  Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder. En del av våre ansatte vil få varsel om permittering nå, i tilfelle nåværende situasjon skulle få varighet utover 18.januar.

Disse rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon.

Ellers …

… nevner vi at digitale plattformer som Messenger, Teams, Zoom, etc, lett kan benyttes for å pleie kontakt, ha smågrupper, ha felles bibellesning, ha sjelesorg/veiledning/mentorsamtaler, bønnemøter, osv. Det går også godt an å gå turer sammen. Mulighetene er fortsatt mange. Som det står i sangen: «Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne deg en dør.» (Sangboken nr 719).

 

Vennlig hilsen

 

Erik Furnes, generalsekretær for ImF                     Torgeir Lauvås, kretsleder ImF Rogaland

 

Lenke fra regjeringen:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Lenke fra Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470