Kom på DIN lokale hjulemesse:
Vigrestad misjonshus: https://fb.me/e/RrTL2lDj
Nærbø bedehus: https://fb.me/e/Xo5Rphlp
Fredheim, Sandnes: https://fb.me/e/eMtl4s382

Fra brevet ImF har laget i dag, 6.nov, siterer vi:

Flere momenter som gjør at vi i nåværende situasjon vil anbefale å innstille møtevirksomheten de neste to ukene. Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en ytterligere eskalering av smittesituasjonen. Så vil vi vurdere om anbefalingen skal forlenges utover to uker.

Dette er en anbefaling, og det vil være lokale forhold som likevel forsvarer at en opprettholder aktiviteten. Ved tvilstilfelle bør en konsulterer lokale smittevern-myndighet i kommunen, slik at en har sørget for ryggdekning om noe skulle skje.

Last ned hele brevet her: Fra ImF og kretsene – Tiltak i forbindelse med COVID-19 av 6-november 2020

 

Vi legger til rette for en lederdag på Nærbø bedehus, og oppfordrer lokalt lederskap til å sette av lørdag 7. november til å komme til Nærbø. ImF utarbeider digitalt materiell med aktuell tematikk knyttet til forsamlingsarbeidet, og undervisningsvideoer og spørsmål til samtale vil bli gjort klar. Gå sammen flere fra ditt fellesskap, kom til Lederdagen sammen, og opplev aktuell undervisning sammen med kristne fra andre fellesskap og forsamlinger. Mer info, og klokkeslett kommer. ImF Rogaland og ImF Nor Nærbø samarbeider om Lederdagen.

Om datoen ikke passer, kan dere sette av en senere dato og se undervisningen sammen på ditt lokale bedehus.

 

Her kan du lese siste nummer av Siste Indre: siste indre 3-2020


Egil Vigdel, leder i kretsstyre                                              Odd Narve Grude, formann i Ognatunstyret

Utfordrande økonomi og vilje til å tenke nytt

Eit samla årsmøte sa ja til å gå inn i ein forpliktande prosess saman med ImF sentralt og dei andre kretsane, der ein dei neste tre åra skal finne fram til ein mest mogleg tenleg organisasjon og struktur for å nå ut med misjonsoppdraget.

Av Terje Slettebø

Tysdag 08. sept. var 52 utsendingar samla på Ognatun til årsmøte for Imf-Rogaland. Møtet var utsett frå april på grunn av Koronasituasjonen. Det fungerte så godt å samlast på ein kvardagskveld i staden for på ein laurdag som har vore tradisjon i alle år at styret vart bedt om å vurdere dette som fast ordning.

Underskot
Den økonomiske situasjonen i kretsen var også sentral i årsmøte. Rekneskapen som var lagt fram for 2019 viste eit underskot på 444 000. Rekneskapen viser også at det er testamentariske gåver som har redda økonomien fleire år for kretsen. Med denne bakgrunn fekk kretsstyret tilslutning til eit arbeid der ein vil gå i dialog med både lokallag, kontaktpersonar og forsamlingar i ImF-Rogaland for å utfordre til å vera med og ta ansvar for kretsen sitt arbeid gjennom å bidra økonomisk. Styret vil og ha fokus på fast gjevateneste og vil mellom anna utfordre alle faste gjevarar til å auke sitt månadsbeløp med 50 kr.

Tydeleg og frimodig
Det var ein klar stemning i årsmøte for at ein måtte ha fokus på å auke inntektene og ikkje redusere aktiviteten. Det vart også understreka at ein må både vera tydeleg og frimodig på kva arbeid ImF-Rogaland driv og skapa engasjement for arbeidet. Det vart også uttrykt i årsmøte at ein også i misjonsarbeidet må sjå på om arbeidet kan effektiviserast.

Tenleg struktur
Desse økonomiske utfordringane er eit viktig bakteppe for den prosessen som ImF-Rogaland nå forplikte seg til å gå for å finne ein mest mogleg tenleg organisasjon og struktur. Årsmøte valte ei gruppe på 7 personar som særleg skal arbeida med dette. Desse er ledar av kretsstyret Egil Vigdel, kretsledar Torgeir Lauvås, leder for Imf-Ung Rogaland Anne Berit Aarsland, Svein Ove Særsten, Fredheim, Laila Mong, Egersund Indremisjon, Svein Arne Fasseland, Bedehuskirken og Maria Hauge, Bore Bedehusforsamling.

Ognatun
Formann i Ognatunstyret, Odd Narve Grude, orienterte om eit godt arbeidsår på Ognatun i 2019 der drifta var i balanse. Han retta ein særskild takk til alle som var med på dugnad og dei tilsette. Han framheva også godt samarbeid med hå kommune og gode kommunale støtteordningar.
Men 2020 hadde så langt vore eit krevjande år for Ognatun med så godt som ingen aktivitet frå mars til juli. Nå var aktivitet i ferd med å ta seg opp igjen og Grude var takknemleg for at Ognatun hadde økonomisk grunnlag for å koma gjennom ein slik knekk.

Nytt kretsstyre
På årsmøte vart det valt inn 4 medlemmar til kretsstyret. Etter valet er styret slik samansett: Egil Vigdel, Ræge,  Edel Refve Hauge, Klepp stasjon, Tarald Gudmestad, Høyland, Geir Inge Byberg, Bore, (attval), Sofie Braut, Hognestad,(ny) Kari Helen Garheim, (ny) Klepp stasjon, Reidar Røyland, Sandnes(ny) og Inger Klungland Tynning, Orstad (1. vara)

Samtale
Under open post vart det understreka at vi må oppmuntra kvarandre og at vi må sjå moglegheitane, og ikkje alt som er vanskeleg på grunn av kornanedstenging. Årsmøte vart minna om at ein blir aldri for gammmal til å be og ordet «Herren skal strida for dykk, og de skal vera stille» 2 Mos 14.14, vart også trekt fram.
I samtalen vart det også sett fokus på Mentornettverket,  Ungleder trening Norge, og at det er fint å samarbeida med andre organisasjonar om ulike tiltak.

Vi får mange henvendelser til kontoret i forhold til smittevern og det å staret opp igjen forsamlingsarbeid. Alle ønsker å ta regjeringens tiltak på alvor, men det løses på litt ulike måter. Vi har lyst å dele glimt fra to lokale måter å løse dette på fra to av våre større forsamlinger.

 

ImF-Nor-forsamlingen på Nærbø starter sine storsamlinger søndag 16.august på Nærbø bedehus kl 11.00. Storsamlingene, som forsamlingen har regelmessig hver andre søndag, vil være annerledes enn vanlig. Samlingene vil rette seg mot barna og vil vare fra 11.00-11.45.  Voksne følger sine barn som trenger det. Barna går i sine aldersinndelte Awanagrupper i tre ulike rom, og smittevernregler med hånddesinfeksjon, oppmøtelister og avstand vil bli praktisert. Under selve samlingene sitter barna i salen mens alt undervisning, sang og coronavennlige leker foregår fra scenen. Barna blir ikke tatt opp på scenen ved lek.

 

For å gi forkynnelse, fellesskap og undervisning retta mot voksne vil det på kvelden samme søndager bli samling for de voksne kl 19.30, men da med påmelding.

 

ImF Sandnes på Fredheim Arena vil fra 6.september og ut året holde barnegudstjenester annenhver søndag. Disse starter klokka 11.00 og begynner med en fellessamling i møtesalen der barn blir invitert til å ha med en voksen hver. Da blir det felles andakt og sang for alle aldersgrupper fra scenen. Verter vil hjelpe til at barn og voksne setter seg med meters-avstand og bruker god håndhygiene. Etter denne samlingen, som vil vare ca 30 minutter, går barna til sine faste smågrupper i ulike rom sammen med sin leder. Awana er alltid nøye med å understreke viktigheten av relasjonen mellom barn og ledere i smågruppene, derfor ser Fredheim det som viktig å holde på disse.

 

De voksne som følger barna til disse barnegudstjenestene blir invitert til å sitte med god avstand i den romslige foajeen på Fredheim mens barna er i smågruppene. Da vil foreldrene få en enkel servering og gjerne også litt input og oppmuntring til trosliv i hjem og familie.

 

En gang hver måned blir det G1-gudstjeneste (med voksne som målgruppe) på kvelden samme dag som det har vært barnegudstjeneste. Det blir også G1-gudtsjenester, uten Awanatilbud, de to andre søndagene hver måned da det ikke er barnegudstjenester.

 

Smittevernhensyn er viktige. Vi vil at alle våre forsamlinger bidrar til å bidra for å stoppe smitte så langt det står til oss. Derfor er det viktig å følge tiltakene regjeringen innfører. Kontakt gjerne oss på kretskontoret hvis du har spørsmål om hvordan dere kan gjøre det lokalt hos dere! Vår mailadresse er rogaland@imf.no

Vi vet at det fra ImFs forbundskontor snart vil sendes ut mer informasjon til våre lag og foreninger om smitteverntiltak med tanke på lokalt arbeid i denne situasjonen.

 

Her kan du lese mer om konferansen: https://leder-konferanse.no/